Architektura, i planowanie przestrzenne, kreując otoczenie - wpływają na jakość życia ludzi. Jesteśmy przekonani o wadze projektowania jako możliwości wpływania na przestrzeń w której żyjemy. Mamy świadomość odpowiedzialności ale
i możliwości pozytywnych zmian jakie daje projektowanie na każdym poziomie szczegółowości.
Wczytywanie / Loading

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka

Studium wyznacza tereny usług sportu, takich jak sala widowiskowo - sportowa w północno - zachodniej części miasta, obszar Psiej Górki czy urządzenia sportów zimowych na stoku Pod Baranem, pełniących rolę mechanizmów wypoczynku czynnego,
Nie wprowadza nowych terenów produkcji, a jedynie zostają one nieznacznie poszerzone.
Wprowadza różne formy zieleni: zieleń nieurządzona w południowo - zachodniej części miasta,lasek Krzyszkowicki w północno - zachodniej części, zieleń parkowa zlokalizowana w obrębie wyznaczonych przestrzeni publicznych, w formie parków, skwerów, szpalerów drzew, ogrodów i zieleni towarzyszącej. Należy dążyć do zwiększania powierzchni zieleni w mieście, przez lokalizację inwestycji zawierającej duży udział zieleni.
Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej występującej na terenie gminy nie może być większa niż 4.